Speciálně pedagogické centrum EDA

Jaké je naše poslání?

Podporujeme děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, jejich učitele, další pedagogické i odborné pracovníky, spolužáky a rodiče s účelem vytvoření inkluzivního prostředí pro vzdělávání i další oblasti života lidí se zrakovým postižením.

Nabídka služeb Speciálně pedagogického centra EDA, z.ú., je určena dětem, žákům a studentům se zrakovým a kombinovaným postižením ve věkovém rozmezí od 3 do 26 let.


Jaké jsou cíle Speciálně pedagogického centra EDA?


Podporujeme studenty během vzdělávacího období ve školských zařízeních i v místě jejich bydliště.

Podporujeme studenty během vzdělávacího období ve školských zařízeních i v místě jejich bydliště.

Poskytujeme metodické vedení pedagogickým pracovníkům. Jsme podporou pro vytváření inkluzivního prostředí na školách.

Poskytujeme metodické vedení pedagogickým pracovníkům. Jsme podporou pro vytváření inkluzivního prostředí na školách.

Úzce spolupracujeme s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání studenta s postižením zraku.

Úzce spolupracujeme s dalšími jednotlivci i institucemi podílejícími se na výchově a vzdělávání studenta s postižením zraku.

Vyučujeme čtení a psaní Braillova písma. Zkrátka rozvíjíme schopnosti dětí tak, aby byly co nejvíce samostatné.

Vyučujeme čtení a psaní Braillova písma. Zkrátka rozvíjíme schopnosti dětí tak, aby byly co nejvíce samostatné.


Jaké služby poskytujeme?

Diagnostické, terapeutické, metodické, konzultační a vzdělávací činnosti.

 • Speciálněpedagogická diagnostika
 • Komplexní odborné poradenské služby pro děti, žáky a studenty se zrakovým a kombinovaným postižením, pro jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • Terénní návštěvy
 • Ambulantní služby
 • Výuka čtení a psaní Braillova písma, zvětšeného černotisku, nácvik podpisu, jak používat kompenzační a další speciální pomůcky
 • Grafomotorická cvičení
 • Spolupráce při výběru vhodné školy
 • Metodické vedení pedagogů a asistentů pedagogů, konzultace pro pedagogické pracovníky
 • Smyslová výchova žáků se zrakovým postižením, rozvoj zrakových funkcí, zrakový trénink, zraková hygiena
 • Rozvoj matematických představ, rozvoj estetického vnímání u žáka se zrakovým postižením, u nevidomých žáků s využitím tyflografiky
 • Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobslužných dovedností
 • Odborné podklady pro integraci dětí, žáků a studentů se zrakovým a kombinovaným postižením
 • Půjčování odborné literatury
 • Poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek, optických pomůcek, hraček, učebnic
 • Sociálně právní poradenství, podpora při podávání žádostí o kompenzační pomůcky
 • Setkávání s dalšími odborníky, pořádání odborných seminářů, dny otevřených dveří, workshopy a zážitkové semináře


Chcete finančně pomoci školákům s postižením zraku?

Budeme radí za jakýkoliv dar.


BANKOVNÍ SPOJENÍ NA SPC EDA:

2100725104/2010

Účet je vedený u FIO banky
Více o darování, se dočtete na stránce darujte.