Jaké služby poskytujeme?


Terénní konzultace přímo v rodině

Poradkyně Rané péče EDA pravidelně dojíždí domů k rodinám. Dítě je ve svém přirozeném prostředí a je tak předpoklad, že zde bude nejlépe spolupracovat. 

Setkání se konají 1x za jeden až tři měsíce. Poradkyně radí rodinám,  jak s dítětem pracovat  a co nejlépe jej podpořit ve vývoji, ale i jak postupovat u odborných lékařů a nebo na úřadech (poradkyně sem může rodinu doprovodit). Doporučují rodině vhodné kompenzační pomůcky a stimulační hračky. Například pomohou s úpravou pokojíčku, aby byl pro dítě co nejvíce stimulující.


Zraková stimulace


Tak jako s dítětem provádíme pohybovou rehabilitaci dle doporučení rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta, stejně tak rozvíjíme jeho zrak zrakovou stimulací, tedy “rehabilitujeme” a “cvičíme” i v této oblasti.

Prvním a základním kamenem rozvoje zrakového vnímání u dítěte s těžkým zrakovým či s kombinovaným postižením je zraková stimulace, s kterou se rodiče seznamují již od první konzultace. Jde o rozsáhlou oblast, která má své zákonitosti a bylo jí věnováno jedno vydání našeho časopisu (K)OUKEJ, o jehož zapůjčení můžete požádat svou poradkyni. 


V čem především spočívá zraková stimulace?

 • Na vstupním jednání  zraková terapeutka při posouzení zrakových funkcí  určí oblasti, ve kterých dítě potřebuje podporu. 

 • Poté rodiče a poradkyně rané péče společně hledají, jak zábavným a pro dítě smysluplným způsobem posilovat právě tyto zrakové dovednosti.

 • Zraková stimulace se uskutečňuje převážně doma. Poradkyně rané péče do rodiny pravidelně vozí stimulační hračky a pomůcky, které jsou pro dítě aktuálně vhodné.

 • S rodiči také řeší úpravu domácího prostředí tak, aby bylo dítě stimulováno přirozeně - např. tím, že lahvička na pití má na sobě lesklý červený “návlek” a dítě vždy, když mu rodič lahvičku podává či přidržuje, má i jasný zrakový vjem. 
V EDOVI nabízíme také ambulantní zrakovou stimulaci, kdy rodič s dítětem  může využít až 5x sezení se zrakovou terapeutkou 
v našich prostorách, s možností použití všech speciálních pomůcek, které máme k dispozici. 

Je třeba ještě zdůraznit, že čím závažnější je celkové postižení dítěte, tím větší roli i při zrakové stimulaci hraje jeho správné polohování dle doporučení odborníka - fyzioterapeuta či ergoterapeuta. Teprve tehdy, když se dítě nemusí plně soustředit na udržení stabilní polohy a není ani jinak celkově v nepohodě, může se plně soustředit na vidění.

Konzultace k pohybovému vývoji u klienta domaJde o týmovou práci poradce rané péče, rodiče a konzultanta pohybu. Konzultace v rodině probíhají vždy společně s poradkyní rané péče a snahou je přizpůsobit čas konzultace tak, aby u toho mohli být oba rodiče.

Poradkyně rané péče využívá doporučení i při dalších konzultacích v rodině – zejména správné polohování dítěte, které zajistí optimální posturální podporu při dalších aktivitách jako je stimulace a rozvoj zrakových dovedností, rozvíjení jemné motoriky, rozvoj hry apod.
Rodiče se mohou na konzultantku k pohybovému vývoji obracet například ohledně:
 


 • kvality pohybových dovedností

 • polohování

 • nastavení rehabilitační židličky v rámci krmení a podpory hry

 • výběru kompenzačních pomůcek (vozík, speciální kočárek, chodítko, ortéza, apod.)

 • orofaciální stimulace

EDA má v půjčovně hraček a pomůcek i rehabilitační pomůcky, které lze na konzultaci přivézt, s konzultantem pro pohybový vývoj vyzkoušet a rovnou zapůjčit rodině.


Jaké jsou hlavní výhody konzultace k pohybu v rodině?

 • jde vždy o individuální práci s dítětem v tom nejpřirozenějším prostředí

 • přizpůsobení podpory pohybových dovedností domácím podmínkám

 • dítě se doma projevuje jinak než v ambulanci

 • je dostatek času pro vysvětlení a předvedení kompenzačních a polohovacích pomůcek

 • cílem je motivace a podpora rodičů a respektování sil a vlastních zdrojů rodiny

Sociálně právní poradenstvíSoučástí služby Rané péče EDA je i sociálně právní poradenství, které se zaměřuje na problematiku rodin s dětmi se zdravotním postižením. Naše sociální pracovnice je k dispozici rodinám, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci, ze které se jim nedaří najít východisko.  Poradkyně rané péče s rodinou rozebere jejich situaci a společně hledají řešení, jak danou situaci zvládnout či rovnou vyřešit. S čím může sociální pracovnice konkrétně pomoci?

 • dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na péči a průkazy OZP (co je nutné zajistit před prvním podáním, kdo má nárok na přiznání, průběh řízení, pomoc s vyplněním dotazníku k sociálnímu šetření, postup při seznámení s podklady rozhodnutí, podání námitky, pomoc s podáním odvolání, navýšení stupně přiznaného příspěvku, další opravné prostředky - správní žaloba a stížnost ombudsmanovi)
 • souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči
 • příspěvky na zvláštní pomůcku vč. příspěvku na motorové vozidlo (nárok, podání žádosti, průběh řízení, pomoc s dofinancováním)
 • příspěvek na mobilitu (nárok, postup, navýšení)
 • zřízení parkovacího místa (podmínky a postup řízení)
 • návrat do zaměstnání a sladění pracovního života s péčí o dítě/děti
 • zdravotní a sociální pojištění u pečujících osob
 • dávky pěstounské péče a jejich zvýšení při péči o dítě se zdravotním postižením
 • bytová problematika včetně pomoci se získáním bezbariérového bydlení, tzv. byty zvláštního určení
 • pomoc se stížností na nečinnost správních úřadů
 • problematika cizinců žijících v ČR a jejich nároku na dávky

a mnoho dalšího..


Program služby rané péče EDA  cz, z. ú. 

 
Udržet stabilizovaný tým poradkyň, kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
Rozšířit nabídku nadstandardních služeb (muzikoterapie, canisterapie).
Zavést novou formu řízení a prohlubování kvality služby dle nové organizační struktury  EDA cz, z. ú.
Rozšířit poskytování sociálního poradenství (zvýšením úvazku specializované poradkyně na tuto činnost).
Uspořádat pobytový kurz pro rodiny v nové podobě – společně s SPC EDA. Uspořádat odborný seminář pro rodiče.
Pokračovat v nabídce psychologické podpory a krizové intervence pro klienty. Informovat obce s rozšířenou působností o zahájení/ukončení/poskytování služby rané péče jejich obyvatelům. Uskutečnit vzájemné intervize poradkyň rané péče, vždy s konkrétním zaměřením. Dokončit kódování půjčovny hraček a zprovoznit ji v novém režimu.