Projekty s podporou nadací a nadačních fondů v roce 2017

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči


Cíl projektu: Podpora rozvoje psychomotorického vývoje a zrakového vnímání u dětí s těžkým kombinovaným postižením prostřednictvím poskytnutí finanční prostředků na mzdu konzultanta pohybového vývoje a nákupu 1 ks iPadu.

Období projektu: rok 2017 - 2018

Požadovaný příspěvek: 148 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 148 000 Kč

Raná péče šitá na míru - kvalitní, včasná a komplexní

Cíl projektu: Posílení služby rané péče prostřednictvím následujících činností:

  • zvyšováním odborné kvalifikace pracovníků 
  • rozvojem služby krizové intervence pro klienty
  • rozvojem  fundraisingu s cílem dosáhnout větší stability organizace a nezávislosti na státních dotacích
  • zvyšováním povědomí o rané péči formou osvětových kampaní

Období projektu: 1.1.2017 - 31.12.2017

Celkové náklady na projekt: 997 677 Kč 

Požadovaný příspěvek:
 700 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 
700 000 Kč


Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Avast.


Včasná pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíl projektu: rozšíření kapacity služby rané péče EDA pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Současně bude v rámci projektů zvýšena odbornost poradkyň rané péče prostřednictvím absolvováním výcviku ve videotréninku interakcí (VTI) a také bude realizována osvětová kampaň o možnostech rané péče mezi pediatry a odbornou veřejností.

Období projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Celkové náklady na projekt: 778 002 Kč
Požadovaný příspěvek: 698 442 Kč
Poskytnutý příspěvek: 698 442 Kč

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.


Hrát si chtějí všechny děti, i ty s postižením

Cíl projektu: vznik aplikace EDA PLAY ELIS, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

Období projektu: aplikace uvedena na trh v lednu 2017

Celkové náklady na projekt: 150 000 Kč 
Požadovaný příspěvek: 110 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 110 000 Kč


Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka a Čtení pomáhá. 


Cíl projektu: Podpora rozvoje pohybového vývoje dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím získání finančních prostředků na mzdu konzultantky pohybového vývoje.

Celkové náklady na projekt: 99 618 Kč

Období projektu:
1.1. - 31.7. 2017

Požadovaný příspěvek: 99 618 Kč

Poskytnutý příspěvek: 99 618 KčCíl projektu: Rozšíření a inovace vybavení půjčovny hraček a rehabilitačních pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: během roku 2017

Požadovaný příspěvek: 90 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 80 000 Kč


Cíl projektu: Rozvoj zrakového vnímání, hmatu, sluchu a jemné motoriky u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím rozšíření nabídky půjčovny speciálních hraček a edukačních pomůcek.

Poskytnutý příspěvek: 73 957 Kč

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

Doma s tátou a mámou - Podpora vývoje dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím konzultací muzikoterapie a canisterapie

Cíl projektu: Prostřednictvím canisterapie a muzikoterapie podpoříme vývoj dětí v oblasti pohybových schopností, rozvoje zraku a sluchu, komunikačních dovedností. Díky projektu bude realizováno celkem 141 canisterapeutických a muzikoterapeutických konzultací, které pomohou až 70 dětem. 

Období projektu: 1.9.2016 - 30.6.2017

Celkové náklady na projekt:  25 000 Kč 

Požadovaný příspěvek: 25 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 25 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Nova


Zvýšení multidisciplinarity týmu rozšířením o odborné profese

Cíl projektu: pomoci rodinám dětí s postižením k rychlejší a snadnější adaptaci, která následně umožní rodině žít šťastný a běžný život bez větších omezení, prostřednictvím konzultací specialistů na krizovou intervenci, sociální poradenství a pohybový vývoj. 

Období projektu: na 1 rok 

Celkové náklady na projekt:  274 836 Kč 

Požadovaný příspěvek: 190 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech 

Cíl projektu: Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny prostřednictvím služby rané péče a setkávání rodičů.

Období projektu: 1.1 2017 - 31.12.2017

Celkové náklady na projekt: 755 000 Kč

Požadovaný příspěvek: 205 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT. 


EDA PLAY TOBY - rozšíření o úkoly "Dotkni se a objevuj"

Cíl projektu: podpora rozvoje zrakového vnímání, vytváření zrakových představ u dětí se zrakovým postižením, včetně dětí s centrálním postižením zraku (CVI).

Období projektu: realizace říjen 2017, dlouhodobý projekt

Celkové náklady na projekt: 114 000 Kč
Požadovaný příspěvek: 90 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 90 000 Kč

iPad jako vzdělávací pomůcka pro děti s postižením zraku a kombinovaným postižením - semináře a webináře EDA cz

Cíl projektu: 

a) Zvýšení informační gramotnosti o nových technologiích
b) Zvýšení povědomí o práci s iPady pro děti se speciálními potřebami
c) Rozšíření nabídky speciálních pomůcek o iPady, které budou použity pro účely seminářů a následně do půjčovny klientům rané péče

Období projektu: plánované semináře budou realizovány v průběhu roku 2017

Celkové náklady na projekt: 127 700 Kč
Požadovaný příspěvek: 93 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 70 000 Kč

EDA PLAY TOBY - Android

Cíl projektu: portace aplikace EDA PLAY TOBY, která je nyní vyvinuta ve spolupráci s odborníky na zrakovou stimulaci a ranou péči a je dostupná pro operační systém iOS a přístroje iPad, pro operační systém Android (vybrané tablety s tímto operačním systémem).

Období projektu: v průběhu roku 2017

Celkové náklady na projekt: 80 000 Kč
Požadovaný příspěvek: 80 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 80 000 Kč

Společně 2017 - týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením

Cíl projektu: týdenní pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením/klienty nebo bývalé klienty organizace EDA

Období projektu: květen 2017

Celkové náklady na projekt: 329 000 Kč
Požadovaný příspěvek:  218 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 190 000 Kč

Podpora rozvoje zrakového vnímání u dětí s centrálními poruchami percepce a dětí s více vadami včetně poruch autistického spektra 

Cíl projektu: Podpora rozvoje zrakového vnímání dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, rozšíření diagnostiky centrálních poruch zrakového vnímání, podpora integrace všech smyslů dítěte při seznamování se s okolním prostředím a získávání znalostí a dovedností pro celkový optimální vývoj.

Období projektu: během celého roku 2017

Celkové náklady na projekt:  685 180 Kč
Požadovaný příspěvek:  432 300 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 410 000 Kč

Projekty jsou realizovány prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Vidět tátu a mámu každý den

Cíl projektu: zlepšit vidění u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím speciálního programu s využitím speciálních testů a odborných pomůcek. Pravidelnou individuální stimulací zraku chceme dosáhnout jejich co největšího rozvoje v oblasti zrakového vnímání a dalších smyslových funkcí, jemné motoriky, rozvoje hmatu a sluchu. Lepším viděním, které u dětí nastartujeme přirozenou hrou, chceme zvýšit kvalitu života těchto dětí tak, aby se lépe uplatnily v běžném životě.

Období projektu: 1.7. 2016 - 30.6. 2017

Celkové náklady na projekt:  401 013 Kč
Požadovaný příspěvek: 270 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 270 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím NROS z programu Pomozte dětem. 


Projekt Podpora vývoje dítěte se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím využití moderních technologií

Cíl projektu: V rámci projektu budou zakoupeny 3 ks iPadu pro práci s aplikacemi EDA PLAY, které budou součástí půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA.

Období projektu: projekt je realizován dlouhodobě

Poskytnutý příspěvek: 30 000 Kč


Projekt Svítání

Cíl projektu: podpora terénní práce služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR prostřednictvím provozu automobilu pro poradkyně rané péče, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí

Období projektu: projekt je realizován dlouhodobě

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč


Auto není cíl, ale nezbytný prostředek

Cíle projektu:

  • zachovat počet terénních konzultací v klientských rodinách - raná péče pro děti se zrakovou a kombinovanou vadou
  • zajistit kvalitní službu sociální prevence pro všechny klientské rodiny v domácím prostředí
  • zajistit stávající počet služebních automobilů nezbytných pro terénní práci v dobrém technickém stavu
  • projekt přispěje k zachování hlavního principu terénní služby, který se budeme snažit udržet i nadále

Období projektu: 1.7. 2017 - 30.6. 2018

Celkové náklady na projekt: 288 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč /rok
Požadovaný příspěvek: 184 000 Kč

Zajištění služby rané péče

Cíl projektu: Podpora činnosti v oblasti poskytování služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na uhrazení provozních nákladů s tím souvisejících

Období projektu: 1.1.2017 - 31.12.2017

Poskytnutý příspěvek: 125 000 Kč

Tyto projekty jsou realizovány prostřednictvím Nadace Leontinka.


Cíl projektu: podpora vývoje dětí se zrakovým a jiným kombinovaným postižením prostřednictvím poskytnutí široké a komplexní nabídky kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a hraček půjčovny EDA.

Poskytnutý příspěvek: 21 713 Kč 

Projekty, které podporují speciálně pedagogické centrum


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Individuální práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA 

Cíl projektu: podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora intergrace dětí s postižením zraku.

Období projektu: 1.9.2016 - 31.8.2017

Celkové náklady na projekt: 1 033 125 Kč

Požadovaný příspěvek
: 165 000 Kč

Poskytnutý příspěvek
: 80 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.


Diagnostika v SPC EDA 

Cíl projektu: Cílem projektu je pořízení speciálního diagnostického nástroje, který umožní kombinovat různé diagnostické přístupy pro specifikaci vzdělávacích potřeb žáka – klienta SPC EDA a které pomohou stanovit potřebná podpůrná opatření pro jejich rozvoj. Díky projektu pořídíme komplexní standardizovanou diagnostickou pomůcku – „Klokanův kufr“ a Klokanovy kapsy, vhodné pro diagnostiku a práci s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením.

Období projektu: 1.6.2017 - 31.12.2017

Požadovaný příspěvek: 32 149 Kč

Poskytnutý příspěvek
: 30 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA 

Cíl projektu: podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora integrace dětí s postižením zraku.

Období projektu: 1.1.2017 - 31.12.2017

Celkové náklady na projekt: 1 157 289 Kč

Požadovaný příspěvek: 275 000 Kč

Poskytnutý příspěvek
: 250 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška

Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA 

Cíl projektu: podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora integrace dětí s postižením zraku prostřednictvím nákupu kompenzačních pomůcek a uhrazení části mzdových nákladů speciálních pedagogů-tyflopedů.

Období projektu: 1.3.2017 - 1.3.2018

Celkové náklady na projekt: 635 270 Kč

Požadovaný příspěvek: 180 000 Kč

Poskytnutý příspěvek
: 150 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT.


Cíl projektu: podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA prostřednictvím nákupu speciálních kompenzačních pomůcek

Poskytnutý příspěvek: 54 786 Kč