Projekty s podporou nadací a nadačních fondů v roce 2018

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči


Cíl projektu: Zkvalitnění služeb rané péče prostřednictvím zvýšení multidisciplinarity týmu. V rámci projektu budou částečně pokryty mzdové náklady na instruktora stimulace zraku, krizového interventa a konzultanta pohybového vývoje.

Období projektu: 1.1.2018 - 30.6.2018

Poskytnutý příspěvek: 150 000 KčCíl projektu: Vzdělávání odborných poradkyň v oblastech, s nimiž se při práci s rodinami setkávají. Prostřednictvím akreditovaných odborných kurzů  naše pracovnice získají jistotu a kvalifikaci pro těžké životní situace, v nichž rodiny provázejí.

Období projektu: 1. 8. 2018 – 31. 12. 2018

Poskytnutý příspěvek: 20 000 KčCíl projektu: Podpora rozvoje psychomotorického vývoje a zrakového vnímání u dětí s těžkým kombinovaným postižením prostřednictvím poskytnutí finanční prostředků na mzdu konzultanta pohybového vývoje a nákupu 1 ks iPadu.

Období projektu: rok 2017 - 2018

Poskytnutý příspěvek: 148 000 Kč

Včasná pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíl projektu: Rozšíření kapacity služby rané péče EDA pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Současně bude v rámci projektů zvýšena odbornost poradkyň rané péče prostřednictvím absolvováním výcviku ve videotréninku interakcí (VTI) a také bude realizována osvětová kampaň o možnostech rané péče mezi pediatry a odbornou veřejností.

Období projektu: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Poskytnutý příspěvek: 698 442 Kč

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.


Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Cíl projektu: Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny prostřednictvím služby rané péče a setkávání rodičů.

Období projektu:  1.5.2018 - 30.4.2019
 
Poskytnutý příspěvek: 70 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT. 


Auto pro potřeby rané péče

Cíl projektu: Poskytnutí prostředků na nákup vozidla pro potřeby služeb rané péče.

Období projektu:  1. 1. 2018 - 31. 3. 2019

Poskytnutý příspěvek: 175 225 Kč

Projekt Svítání

Cíl projektu: Podpora terénní práce služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR prostřednictvím provozu automobilu pro poradkyně rané péče, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí

Období projektu: projekt je realizován dlouhodobě

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč


Auto není cíl, ale nezbytný prostředek

Cíle projektu:

  • zachovat počet terénních konzultací v klientských rodinách - raná péče pro děti se zrakovou a kombinovanou vadou
  • zajistit kvalitní službu sociální prevence pro všechny klientské rodiny v domácím prostředí
  • zajistit stávající počet služebních automobilů nezbytných pro terénní práci v dobrém technickém stavu
  • projekt přispěje k zachování hlavního principu terénní služby, který se budeme snažit udržet i nadále

Období projektu: 1.7. 2017 - 30.6. 2018

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč /rok

Zajištění služby rané péče

Cíl projektu: Podpora činnosti v oblasti poskytování služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na uhrazení provozních nákladů s tím souvisejících

Období projektu: 1.1.2017 - 31.12.2018

Poskytnutý příspěvek: 125 000 Kč

Tyto projekty jsou realizovány prostřednictvím Nadace Leontinka.

Auto není cíl, ale prostředek 

Cíl projektu: Podpora rozvoje zrakového vnímání u dětí s centrálními poruchami percepce a dětí s více vadami včetně poruch autistického spektra.

Období projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Poskytnutý příspěvek: 467 600 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Společně 2018 - týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením

Cíl projektu: Tradiční týdenní pobytový kurz pro klienty EDA i SPC EDA jako doplněk terénních individuálních služeb v rodinách o skupinovou aktivitu celých rodin.

Období projektu: 1. 1. 2018 - 31. 7. 2018

Poskytnutý příspěvek: 200 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.DSA Prague, Diplomatic Spouses Association

Cíl projektu: Příspěvek na pořízení skříní pro ukládání speciálních pomůcek v novém sídle. Skříně budou sloužit k uložení zdravotních pomůcek, které půjčujeme našim rodinám.

Poskytnutý příspěvek: 105.000 Kč

Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA 

Cíl projektu: Podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku - pořízení dvou kusů kapesních kamerových lup.

Poskytnutý příspěvek: 39 980 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT.


Cíl projektu: Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA prostřednictvím nákupu speciálních kompenzačních pomůcek

Poskytnutý příspěvek: 54 786 Kč

Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA

Cíl projektu: Komplexní poradenské služby pro děti, žáky a studenty od 3 do 26 let především ve vzdělávacím zařízení v místě jejich bydliště.

Období projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Poskytnutý příspěvek: 200 000 Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.Nové pomůcky pro zapůjčování rodinám

Cíl projektu: Zakoupení tří nových pomůcek pro děti s neuromuskulárním onemocněním a dalšími druhy hendikepu.

Období projektu: 7. 3. 2018 - konec 2018

Poskytnutý příspěvek: 51 454 Kč