Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Pokud máte otázku, na kterou jste zde nenašli odpověď, neváhejte nám napsat.


Upozornění: Níže uvedené informace nenahrazují osobní návštěvu odborníka nebo lékaře.

oblast: služba rané péče

Co je raná péče?

Raná péče je profesionální terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte, kdy současně bere ohled na požadavky každého jednotlivce. Služba je terénní, což znamená, že poradkyně navštěvují rodiny v místě jejich bydliště. Lidé, kteří službu využívají, tak mohou být v prostředí, které je jim blízké a ve kterém se cítí jistě. Především děti se doma cítí v bezpečí a využijí zde nejlépe všechny své schopnosti, dovednosti a nadání.


Kolik služba rané péče stojí? 

Služba je rodinám poskytována zdarma.


Jak dlouho služba trvá? 

Ze zákona službu poskytujeme do 7 let věku dítěte. To, jak dlouho bude služba poskytována konkrétní rodině, je na domluvě mezi rodinou a poradkyní. Zpravidla s rodinami uzavíráme dohodu  na 12 – 24 měsíců. Před uplynutím konce platnosti dohody může být v případě přetrvávající potřeby podpory rodiny  smlouva prodloužena na další období nebo bude řádně ukončena.


Ještě nemáme stanovenou diagnózu, ale něco na vývoji dítěte se nám nezdá. Můžeme se ozvat i tak, nebo máme počkat až po lékařském vyšetření?

Není nutné mít předem stanovenou diagnózu. Obrátit se na nás může každý, kdo pozoruje neobvyklé projevy ve zrakovém vnímání dítěte. K žádosti o ranou péči vám stačí nadiktovat základní údaje o dítěti a popsat projevy a obtíže dítěte. Pracovnice Rané péče EDA vše pečlivě zaznamenají a přibližně do 14 dnů se vám ozve některá z našich poradkyň, která si s vámi domluví termín 1. konzultace.


Jak to bude přesně probíhat, až Vás kontaktujeme?

Pracovnice 1. kontaktu se vás zeptá na podrobnosti týkající se vašeho dítěte a sepíše s vámi žádost o službu. Na nejbližší poradě týmu rané péče vám bude přidělena poradkyně, která vás bude následně telefonicky kontaktovat a domluví si s vámi termín návštěvy u vás doma. Domov je místem, kde se rodiče i dítě cítí nejlépe a poradkyně má zároveň příležitost pozorovat dítě v jeho přirozeném prostředí.


Co rodinu  na první konzultaci čeká:

 • Seznámení s budoucí poradkyní

 • Vysvětlení, v čem spočívá raná péče a co rodině tato služba může nabídnout

 • Rozhovor o průběhu vývoje - dítěte do této chvíle -

 • Seznámení se s individuálním plánem a dalšími dokumenty nezbytnými pro poskytování služby

 • První doporučení, jak s dítětem pracovat a podporovat ho v jeho vývoji


Co od poradkyně Rané péče EDA NELZE očekávat:

 • Určování diagnózy dítěte

 • Provádění zrakových cvičení

 • Hlídání dětí

 • Hodnocení úklidu domácnosti

Na konci první konzultace se poradkyně zeptá, zda má rodina o službu stále zájem. Pokud ano, podepíší žádost o službu a domluví termín vstupního jednání, které je zásadní pro přijetí rodiny do rané péče.

O tom, jak může poradkyně rané péče pomáhat v rodinách se dozvíte také v našem videu.


Jaké služby probíhají ambulantně u vás na pracovišti a jaké u nás doma?

Snažíme se, aby co největší část služby probíhala v domácím prostředí dítěte. K rodině domů jezdí poradkyně na jednotlivé konzultace. K nám na pracoviště je rodina pozvána na vstupní jednání a v průběhu služby na posouzení zrakových funkcí. Dále rodina může po domluvě se svou poradkyní využít některou z našich ambulantních služeb, jako je konzultace k pohybovému vývoji dítěte, zraková stimulace, nebo průběžné posouzení zrakových funkcí dítěte.


Máme to daleko do Prahy, jak často tam bude potřeba jezdit?

K nám do EDY budete pozváni pouze na vstupní jednání, které probíhá vždy před přijetím do služby, popřípadě v průběhu služby na posouzení zrakových funkcí. V závažných případech (například zdravotní stav dítěte, který nedovoluje cestování) lze tyto úkony provést v místě bydliště.


Má služba nějaká pravidla? Co musím dodržovat já jako uživatel?

Konkrétní  podmínky poskytování služby rané péče obdrží žadatelé o službu písemně na první konzultaci. Obecně lze říci, že jde především o dodržování domluvených termínů konzultací, aktivní spolupráci s poradkyní během konzultace, včasné informování  o zrušení konzultace, případně o změně osobních údajů (např. telefonního čísla, bydliště).


Můžeme se na vás obracet i s konzultacemi pro sourozence?

Pokud má sourozenec zrakové postižení a je mladší 7 let, můžete zažádat o službu i s ním. Není neobvyklé, že poradkyně dojíždí do jedné rodiny k více dětem. 

Klientem rané péče je celá  rodina, ne pouze dítě se zrakovým postižením. Poradkyně jsou proto v rodinách k dispozici například v otázce vztahů sourozenců dítěte s postižením,  mohou také rodičům předat kontakt na další odborníky, školská zařízení nebo sociální služby.


Jak dlouhá je čekací doba na vaše služby?

Čekací doba na službu rané péče se odvíjí od aktuální naplněnosti kapacity pracoviště. Pokud není naše kapacita zcela naplněna, je rodině na první konzultaci nabídnut nejbližší volný termín vstupního jednání, což bývá do 2 měsíců.


Mohu si na průběh a kvalitu služby nějak stěžovat?

Pokud máte zájem podat stížnost ve spojitosti s poskytováním služeb Rané péče EDA, máte několik možností.oblast: zrak

Co všechno se počítá do zrakového postižení? Pomáháte i dětem, které mají více dioptrií, nebo jak je vaše služba vymezena?

Zájemci o službu rané péče jsou do služby přijati na základě vstupního jednání s rodinou, jehož součástí je i posouzení zrakových funkcí dítěte.  Na základě výsledků posouzení zrakových funkcí dítěte instruktorka stimulace zraku nebo zraková terapeutka doporučí nebo nedoporučí přijetí do služby rané péče. 

Podmínkou přijetí je taková zraková vada dítěte, která ovlivňuje jeho celkový vývoj. Současně musíme zhodnotit i naše možnosti,  jak vývoj zrakových funkcí dítěte vhodně podpořit. 


Může malé dítě používat kontaktní čočky?

Ano, kontaktní čočky mohou děti používat od nejranějšího věku. Rozhodnutí o vhodnosti nošení čoček u dítěte je na očním lékaři. Více informací se dozvíte v naší brožuře “Jak na to kontaktní čočky”.


Proč má dítě (nebo i dospělý) nosit brýle pořád, když doma vidí i bez nich?

Pokud lékař předepsal vašemu dítěti brýle, měl by také určit režim jejich nošení. Většinou se doporučuje nosit korekci celodenně.  Brýle mohou totiž působit také jako léčba, např. při šilhání, nebo jako prevence vzniku tupozrakosti. Brýle vašemu dítěti zlepší nejen kvalitu vidění, ale včasným nasazením brýlové korekce se nejlépe předchází nevratnému poškození zraku i negativnímu dopadu zrakového handicapu na osobnost dítěte i jeho budoucí život. Jestliže je refrakční vada správně a včas zkorigována brýlemi, zajistíme tak nejlepší podmínky pro správný vývoj zrakových funkcí a dovedností u vyvíjejícího se zraku malého dítěte. 


Nezleniví mi oči, když budu pořád nosit brýle?

Velikost dioptrií nelze ovlivnit nošením brýlí. Velikost dioptrií máme každý vrozenou a buď se ustálí na stejné hodnotě nebo roste. Nošením brýlí nelze ovlivnit ani svaly, které zajišťují akomodaci čočky, nezhorší se jejich funkce, tudíž oči “nezleniví”. Nošení brýlí může naopak kromě dobré zrakové ostrosti napomoci úlevě od bolesti hlavy, únavě a mhouření očí.


Kdy může dostat dítě brýle?

Oční lékař může předepsat brýle i kojenci. Věk v tomto případě není limitující, naopak, včasným nasazením brýlové korekce se nejlépe předchází nevratnému poškození zraku i negativnímu dopadu zrakového handicapu na osobnost dítěte i jeho budoucí život. Jak správně vybrat brýle se dozvíte v naší brožuře “Jak na to - brýle”.


Dá se dítě připravit na oční vyšetření?

Ano, dá a velmi rodičům doporučujeme, aby se pečlivě na vyšetření připravili, neboť oblast očí, úst a obecně hlavy patří mezi velmi citlivá místa. Jakékoliv doteky v těchto oblastech mohou děti vnímat velmi negativně. Pro úspěšné vyšetření je důležitý vedle spolupracujícího dítěte také klidný rodič. 

Jak na to se dozvíte v naší brožuře „Čeká vaše dítě oční vyšetření?“ 

Také doporučujeme shlédnout naše video „Jak připravit své dítě na měření nitroočního tlaku“.


Oční lékař nám řekl, že dokud se s dítětem nedomluví, nemůže ho vyšetřit. Je to pravda?

Pro lékaře je jistě lepší, pokud mu dítě řekne, co vidí, a při vyšetření plní jednotlivé pokyny. Avšak podmínkou to není, lze vyšetřit i děti, které slovně nekomunikují.


Jaké vady u dětí řešíme nejčastější?

Nejčastější oční diagnózy, se kterými do EDY děti přicházejí:

 • Vrozená (kongenitální) katarakta

 • Albinismus

 • Hypoplázie očních nervů

 • Těžká krátkozrakost či dalekozrakost

 • Gliomy zrakové dráhy

 • Kolobomy

oblast: dárci

Mohu si jako fyzická osoba odečíst dar z daní?

Fyzické osoby si mohou v případě poskytnutí darů snížit základ daně o hodnotu darů ve zdaňovacím roce 2022 do 15 % z daňového základu. Minimální hodnota úhrnu darů, kterou si fyzické osoby mohou odečíst, se přitom nemění a musí činit alespoň 2 % ze základu daně a nebo alespoň 1000 Kč.


Mohu si jako právnická osoba odečíst dar z daní?

U právnických osob činí maximální odčitatelná položka za všechny poskytnuté dary běžně nejvýše 10 % ze základu daně s tím, že minimální hodnota jednotlivého daru, kterou si lze odečíst od základu daně činí 2000 Kč.


Mohu odkázat majetek na dobročinné účely?

Na dobročinné účely můžete odkázat celý majetek nebo pouze jeho část. Odkázat lze movitý i nemovitý majetek. Dar ze závěti na dobročinné účely není zdaněn. Nejlépe vám problematiku odkázání majetku vysvětlí notář.


oblast: dobrovolnictví

Kdo se může stát dobrovolníkem?/Rád bych se stal dobrovolníkem. Co mám pro to udělat?

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv kdo má zájem nám pomoci. Stačí kontaktovat naši kolegyni Petru Fibírovou  (petra.fibirova@eda.cz) nebo zavolat přímo do EDY a domluvit se na možností spolupráce.