Náš tým

Jsme odborníky na péči o děti se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny.


Mgr. Martina Herynková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Mgr. Martina Herynková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Email: martina.herynkova@eda.cz
Tel.: 724 400 824

V roce 1990 jsem ukončila studium speciální pedagogiky v Olomouci a hned další rok jsem začala pracovat v rané péči. Ještě na fakultě jsem na kurzu potkala kolegyni Janu Vachulovou, se kterou mimochodem dodnes sedím v kanceláři. Ta mě přivedla nejprve na tábor pro nevidomé děti,  pak i do rané péče. S oblibou říkám, že jsem byla historicky první, kdo byl v této organizaci zaměstnán na plný úvazek.

Kromě pozice poradce rané péče od roku 2007 působím i jako instruktorka stimulace zraku. Takže mimo cestování spojené s prací v rodinách teď trávím asi třetinu pracovní doby ve speciální pracovně pro posouzení zrakových funkcí dětí.

Ve svém volnu hraji asi deset let florbal;  není nad to, když se daří a padají góly! Ráda chodím cestou a občas i necestou po horách i velehorách a s kamarádkami jsme založili knižní klub. Říkáme si Veselé poutnice a kromě společného čtení a následně povídání o přečtených knihách realizujeme ještě spoustu někdy až neuvěřitelných nápadů.  Pokud byste se chtěli inspirovat nejen ohledně titulů knih k přečtení, podívejte se na www.veselepoutnice.cz.

Po letech v rané péči si občas říkám, jak to, že mě to pořád baví. Je to asi tím, že mám každý den možnost naučit se něco nového, pracovat s lidmi, kterých si vážím, a to nejen v týmu, ale i v klientských rodinách.

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

Poradkyně rané péče

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání

Poradkyně rané péče

Email: marketa.skalicka@eda.cz
Tel.: +420 724 400 818

Jsem absolventkou gymnázia v Praze 4, střední školy sociálně právní v Praze 10 a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Postgraduální specializační vzdělání v oboru zraková terapie jsem absolvovala na Vysoké škole pedagogické ve Stockholmu a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dalším zdrojem k prohloubení mé práce byly kurzy se zaměřením na systemickou terapii, bazální stimulaci, krizovou intervenci atd. a odborné stáže v USA, Holandsku, Finsku.

Od roku 1983 pracuji s lidmi se zdravotním postižením, od roku 1991 především rozvoji zrakového vnímání; v tomto oboru  jsem vypracovala metodiku stimulace zraku a zrakového tréninku. V rámci služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením průběžně školím instruktory stimulace zraku, kteří provádějí posouzení zrakových funkcí a dovedností dětí a doporučují vhodnou stimulaci pro rozvoj vidění. Zároveň se již od roku 1996 věnuji rozvoji oboru zrakové terapie v České republice a uplatnění diagnostiky a rehabilitace zrakových vad ve zdravotnictví.

Jsem členkou organizací ICEVI, Asociace zrakových terapeutů a Asociace pracovníků v rané péči.

Začátek mojí profesionální kariéry se pojí s počátky rané péče v České Republice, tedy od roku 1983 jsem původně dobrovolně a od 1990 profesionálně věnovala velkou část svého pracovního i volného času rané péči pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. EDA navazuje plynule na moje předchozí působení v rané péči. Jsem součástí kolektivu profesionálů s velkou schopností empatie vytvářejícího prostředí s pozitivní energií, se zaujetím pro obor, kreativním přístupem a kolegiální vstřícností.

Mým mottem je: “Kvalita života pro osoby s postižením i pro osoby, které o ně pečují“.

Mezi mé zájmy patří pobyt v přírodě a klasická hudba.

Mgr. Klára Janečková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Mgr. Klára Janečková

Zraková terapeutka

Poradkyně rané péče

Email: klara.janeckova@eda.cz
Tel.: 731 117 883

Již v dětství jsem se setkala ve svém blízkém okolí se službou rané péče. Tato služba
ve mně vzbudila zájem už tenkrát a začala formovat mé další kroky. Na gymnáziu,
o prázdninách před maturitou, jsem vyrazila do Německa, do centra pro klienty s epilepsií a dalšími diagnózami Kleinwachau. Zde jsem dělala dobrovolníka na dětském oddělení, .měla jsem možnost pracovat s dětmi od narození až do dospělosti a tato zkušenost mě dále ovlivnila ve výběru oboru na vysoké škole.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na diagnostiku a poradenství
na Univerzitě Karlově. Na začátku mě velmi zaujal obor tyflopedie a práce s dětmi
se zrakovým a také s kombinovaným postižením, v zařízeních pro ně  jsem absolvovala několik praxí.

Před nástupem do EDY jsem pracovala na základní škole pro žáky s poruchami zraku, kde jsem s dětmi vedla cvičení zrakové percepce. Na mé současné profesi poradkyně rané péče mne baví jak práce s dětmi raného a předškolního věku, tak práce s jejich rodiči a podpora rodiny jako celku.

Ve volném čase ráda čtu, chodím do kina a na koncerty. Také ráda plavu a potápím se. Proto během dovolené nejraději jezdím k moři. V životě se řídím mottem: „S úsměvem jde všechno lépe.“

Bc. Lucie Gregorová

Konzultantka pro pohybový vývoj

Bc. Lucie Gregorová

Konzultantka pro pohybový vývoj

Email: lucie.gregorova@eda.cz
Tel.: 730 872 847

Vystudovala jsem gymnázium v Praze a po něm dvouleté nástavbové studium oboru rehabilitační pracovník. Od začátku jsem věděla, že bych chtěla pracovat a cvičit s dětmi, a když jsem po mateřské dovolené dostala nabídku nastoupit na dětské rehabilitační oddělení k paní Klemové (zakladatelka a propagátorka Vojtovy terapie), neváhala jsem. Postupně  jsem se vzdělávala a specializovala v rehabilitaci dětí s kombinovaným postižením a nízkou porodní hmotností.

 V roce 1991 mne oslovily Jana Vachulová a Tereza Kochová z tehdejší Poradny pro rodiče předškolních zrakově postižených dětí, zda bych za nimi mohla přijet na týdenní pobyt pro rodiny. Tam jsem se poprvé seznámila s pojmem raná péče.  Když pak začala vznikat idea legislativně zakotvit tuto - tehdy úplně novou -  terénní sociální službu, mohla jsem být „při tom“ a jsem za to velmi vděčná. Při práci ve zdravotnictví mi totiž vždy chyběla užší spolupráce s rodinou. Postupně jsem tedy opustila zdravotnictví, vystudovala Masarykovu univerzitu – obor Speciální pedagogika a stala se poradkyní rané péče na plný úvazek. Během let jsem se dále vzdělávala a nadále vzdělávám v různých kurzech.  Jako poradkyně a zároveň fyzioterapeutka tak mohu v rodinách ideálně propojovat oba obory. 

PhDr. Eva Matoušková

Speciální pedagožka SPC

PhDr. Eva Matoušková

Speciální pedagožka SPC

Email: eva.matouskova@eda.cz
Tel.: 725 345 812

- Magisterské studium na Pedagogické fakultě University Karlovy Praha – předškolní pedagogika, pedagogická psychologie, speciální pedagogika.

- Rozdílové studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě University Karlova Praha v oborech tyflopedie, logopedie, surdopedie.

- Rigorózní studium speciální pedagogy na Pedagogické fakultě University Karlovy v Praze.

- Studium k rozšíření odborné kvalifikace, speciální pedagogika se zaměřením na podporu zrakového vnímání (registrovaný zrakový terapeut).

- Výcvik Prostorové orientace a samostatného pohybu na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. 

Od roku 1978 se věnuji pedagogické činnosti. Nejprve jako učitelka na běžné mateřské škole. Po dokončení vysokoškolského studia jsem působila ve speciální třídě pro zrakově postižené děti a od roku 1999 pracuji ve Speciálně pedagogickém centru nejprve při běžné mateřské škole, poté při speciální mateřské škole a v současnosti při SŠ a MŠ. Věnuji se zrakové diagnostice, aktivitám zaměřených na rozvíjení kompenzačních a reedukačních smyslů (rozvíjení zrakového, smyslového, hmatového, kinestetického vnímání), osvojování si speciálních dovedností dětí a žáků se zrakovým postižením, integraci dětí a žáků se zrakovým postižením do běžných škol, speciálních školských i neškolských zařízení, výuce prostorové orientace a samostatného pohybu, nácviku čtení a psaní Braillova písma, nácviku práce s optickými pomůckami, nápravě grafomotorických obtíží, metodickému vedení pedagogům, zákonným zástupcům.

Během celého mého pedagogického působení se snažím rozšiřovat své vzdělání o nové poznatky a trendy v pedagogice i psychologii, účastním se seminářů, zabývající se problematikou dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.  

Účast na akreditovaných seminářích:

Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků (Heyrovská, Bubeníčková, Stejskal).

Optické pomůcky, technické možnosti a omezení, využití ve výuce dětí a žáků se zrakovým postižením v podmínkách integrace i ve speciálních školách (Moravcová).

Zvládání náročných životních situací Institut Virginie Satirové.  

KUPOZ (Kuncová ).

Proškolení odborníků SPC pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Baslerová).

Seminář k výuce matematiky ZP žáků.

Senzomotorická cvičení (Hřebíková).

Trénink jazykových schopností podle Elkonina I (PdF UK v Praze).

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (o.s. PRODYS).

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (o.s. PRODYS).

V SPC EDA pracuji proto, že mám ráda práci s dětmi.

Na lidech si vážím dětské upřímnosti.

Mezi mé zájmy patří vymýšlení nových postupů vzdělávání a esoterika.

Mgr. Eva Makovcová

Zraková terapeutka

Mgr. Eva Makovcová

Zraková terapeutka

Email: eva.makovcova@eda.cz
Tel.:

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Tamtéž jsem v roce 2005 absolvovala postgraduální kurz zrakové terapie. Od r. 2011 pracuji na částečný úvazek jako zrakový terapeut v Centru zrakových vad, od června 2015 dělám obdobnou práci - posuzování zrakových funkcí- v neziskové organizaci EDA. Jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost se na stejnou problematiku, tedy dětský zrak, dívat i z trochu odlišného pohledu rané péče.

Velmi ráda čtu, mám ráda fotografie (ale fotit neumím :)  a možná nejradši žasnu nad krásami světa. A ráda se dozvídám nové věci, takže se snažím si průběžně doplňovat rozhled na různých seminářích týkajících se dětské oftalmologie, zrakové terapie a souvisejících oborů.

Mám dvě děti, které mi pomáhají pochopit, jaké různé aspekty může rodičovství mít, a usilovně a bez přestání se mě v tomto snaží dostat co nejdál :)

 

Mgr. Petra Slavíčková

Speciální pedagožka SPC

Mgr. Petra Slavíčková

Speciální pedagožka SPC

Email: petra.slavickova@eda.cz
Tel.: 734 316 240

Vystudovala jsem speciální pedagogiku. Bakalářské studium zaměřené na tyflopedii a surdopedii jsem absolvovala na Univerzitě Hradec Králové, navazující magisterské studium se zaměřením na poradenství a diagnostiku na Univerzitě Karlově v Praze. Mám certifikát ze základního kurzu Bazální stimulace®, ovládám znakový jazyk na středně pokročilé úrovni.

Práce v SPC EDA mi umožnila zabývat se odvětvím oboru speciální pedagogiky, které se mi v průběhu studia stalo nejbližším. Pro tolik lidí je dobrý zrak něco tak samozřejmého... Uvědomme si, že dobrý zrak je dar, važme si jej. A dětem se zrakovým postižením dejme šanci vnímat a poznávat svět okolo sebe co nejlépe, pomozme jim a podporujme je, ať se mohou vzdělávat co nejefektivněji, co nejméně ovlivněny svou zrakovou vadou.

A co když nás přepadnou starosti a chmury? Zde se nabízí můj oblíbený úryvek z knížky o Krtkovi, ve které myslivec postřelil Krtkova velkého kamaráda orla. „Krtek měl spoustu času na přemýšlení. Co když spravené křídlo orla neunese? Co když už nikdy nebude lítat? Samými starostmi nemohl ani spát… Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil Krtka hláskem tenounkým jako flétnička: ‚Co bude, bude. Proč se už předem bát? Stejně to bude jinak. Vždycky je všechno jinak.‘ “

Mgr. Martina Králová

Ředitelka SPC EDA

Speciální pedagog a zrakový terapeut, konzultant pro speciálně pedagogické poradenství

Mgr. Martina Králová

Ředitelka SPC EDA

Speciální pedagog a zrakový terapeut, konzultant pro speciálně pedagogické poradenství

Email: martina.kralova@eda.cz
Tel.: 724 400 827

S ranou péčí jsem se seznámila již jako malá holka. Tehdy se zrodil sen „stát se poradkyní s velkou taškou.“ Sen zůstal schován kdesi uvnitř a probudil se během studia speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze. Státní závěrečné zkoušky z tyflopedie jsem absolvovala již jako poradkyně rané péče.

V roce 2013 zesílila má touha po získání zkušeností z oblasti speciálního školství, a tak jsem se na dva roky přesunula do speciálně pedagogického centra. Během té doby jsem získávala praxi  a zkušenosti jako terénní speciální pedagog, stala jsem se členem autorského týmu připravujícího metodiky pro učitele v rámci Asociace pracovníků SPC.

Podle mě dětské sny nemizí, jen občas „usnou“, a proto se i ten můj na jaře roku 2015  opět probudil a znovu jsem se stala součástí týmu rané péče v  EDOVI. V současné době pracuji jako speciální pedagog – tyfloped ve Speciálně pedagogickém centru EDA. A jsem ráda, že žiji svým snem…

Když se potřebuji nadechnout či na chvíli zastavit, prodloužím svou oblíbenou lekci jógy nebo prchnu do lesů na zajímavý sebepoznávací kurz. A ze všeho nejraději si hraji… s ostatními… se sebou…

A co mě posiluje ve dnech pochmurných? Kromě hrnku kakaa a teplých koláčků třeba toto: „Neúspěch neexistuje! Existuje jen příležitost pro mé vítězství!“

 

 

Bc. Jana Jelínková, DiS.

Poradkyně rané péče, metodička

Bc. Jana Jelínková, DiS.

Poradkyně rané péče, metodička

Email: jana.jelinkova@eda.cz
Tel.: 730 872 846

Má cesta k rané péči vedla velkou oklikou, ale o to více mohu teď čerpat z různorodých vědomostí a zkušeností. Cesta začala studiem oční optiky, které vzešlo trochu náhodou díky tomu, že se mi nepodařilo studovat fyzioterapii. V oční optice jsem pracovala 5 let, ale stále mě to táhlo ke "zdravotní" oblasti. Vystudovala jsem tedy Rehabilitační psychosociální péči o postižené na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích. Nejdříve jsem pracovala v chráněném bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením. U toho jsem absolvovala dvě mateřské dovolené, při kterých jsem se začala věnovat volnočasovým aktivitám s dětmi. Doplnila jsem si vzdělání i v této oblasti a jsem lektor volnočasových aktivit pro děti 0-6 let, lektor psychomotorického vývoje, lyžování a cyklistiky.  A od toho všeho už byl jen krůček k rané péči, kde se vše propojilo.
Jsem maminka dvou neposedných a upovídaných holek, jsem ráda v přírodě a vyrážím do ní pěšky, na kole, na běžkách i na lyžích.