Projekty s podporou nadací a nadačních fondů 2016

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.

Projekty, které podporují ranou péči

Raná péče šitá na míru - kvalitní, včasná a komplexní

Cíl projektu: Posílení služby rané péče prostřednictvím následujících činností:

 • zvyšováním odborné kvalifikace pracovníků 
 • rozvojem služby krizové intervence pro klienty
 • rozvojem  fundraisingu s cílem dosáhnout větší stability organizace a nezávislosti na státních dotacích
 • zvyšováním povědomí o rané péči formou osvětových kampaní

Období projektu: 1.1.2017 - 31.12.2017

Celkové náklady na projekt: 997 677 Kč 

Požadovaný příspěvek:
 700 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 
700 000 Kč


Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Avast.


Hrát si chtějí všechny děti, i ty s postižením

Cíl projektu: vznik aplikace EDA PLAY ELIS, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

Období projektu: apikace bude uvedena na trh do konce roku 2016

Celkové náklady na projekt: 150 000 Kč 
Požadovaný příspěvek: 110 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 110 000 Kč


Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka a Čtení pomáhá. 


Cíl projektu: Podpora rozvoje pohybového vývoje dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím získání finančních prostředků na mzdu konzultantky pohybového vývoje.

Celkové náklady na projekt: 99 618 Kč

Požadovaný příspěvek: 99 618 Kč

Poskytnutý příspěvek: 99 618 KčDoma s tátou a mámou - Podpora vývoje dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím konzultací muzikoterapie a canisterapie

Cíl projektu: Prostřednictvím canisterapie a muzikoterapie podpoříme vývoj dětí v oblasti pohybových schopností, rozvoje zraku a sluchu, komunikačních dovedností. Díky projektu bude realizováno celkem 141 canisterapeutických a muzikoterapeutických konzultací, které pomohou až 70 dětem. 

Období projektu: 1.9.2016 - 30.6.2017

Celkové náklady na projekt:  25 000 Kč 

Požadovaný příspěvek: 25 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 25 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Nova


Rozšíření a obnovení půjčovny speciálních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a hraček pro děti 

Cíl projektu: podpora vývoje dětí se zrakovým a jiným kombinovaným postižením prostřednictvím poskytnutí široké a komplexní nabídky kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a hraček půjčovny EDA

Období projektu: říjen - listopad 2016

Celkové náklady na projekt:  22 163 Kč 

Požadovaný příspěvek: 22 163 Kč

Poskytnutý příspěvek: 22 163 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Lumius


Toys Help Us Grow

Cíl projektu: rozšíření a inovace vybavení půjčovny hraček a rehabilitačních pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením.

Období projektu: během roku 2016 

Požadovaný příspěvek: 99 995 Kč

Poskytnutý příspěvek: 60 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím neziskové organizace DIPLOMATIC SPOUSES´ ASSOCIATION Z.S..


Zvýšení multidisciplinarity týmu rozšířením o odborné profese

Cíl projektu: pomoci rodinám dětí s postižením k rychlejší a snadnější adaptaci, která následně umožní rodině žít šťastný a běžný život bez větších omezení, prostřednictvím konzultací specialistů na krizovou intervenci, sociální poradenství a pohybový vývoj. 

Období projektu: na 1 rok 

Celkové náklady na projekt:  274 836 Kč 

Požadovaný příspěvek: 190 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech 

Cíl projektu: Komplexní podpora vývoje dítěte ve všech oblastech s cílem minimalizovat dopad postižení jak na život dítěte, tak na funkci celé rodiny prostřednictvím služby rané péče a setkávání rodičů.

Období projektu: 1.1 2017 - 31.12.2017

Celkové náklady na projekt: 755 000 Kč

Požadovaný příspěvek: 205 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace AGROFERT. 


Podpora rozvoje zrakového vnímání a smyslové integrace u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku 

Cíl projektu: podpora rozvoje vnímání u dětí se zrakovým postižením je prováděna na základě nejnovějších poznatků v oblasti zrání smyslového vnímání dětí v raném věku. Snažíme se cíleně všestranně stimulovat vidění dětí v souvislosti s celkovým zráním jejich nervové soustavy, tedy je třeba co nejvíce zapojovat zrak v návaznosti na ostatní smysly: sluch, čich, hmat, vnímání pohybu atd. 

Období projektu: během celého roku 2016

Celkové náklady na projekt:  605 024 Kč 
Požadovaný příspěvek: 377 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 370 000 Kč

Společně 2016 - Týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením

Cíl projektu: týdenní pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením/klienty nebo bývalé klienty organizace EDA

Období projektu: termín konání kurzu květen 2016

Celkové náklady na projekt: 439 600 Kč 
Požadovaný příspěvek: 297 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 180 000 Kč

EDA PLAY TOBY - vytvoření další do rodiny aplikací EDA PLAY

Cíl projektu: vznik aplikace, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

Období projektu: plánované uvedení aplikace na trh - 28.4. 2016

Celkové náklady na projekt: 405 000 Kč
Požadovaný příspěvek: 135 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 128 000 Kč

iPad jako vzdělávací pomůcka pro děti s postižením zraku a kombinovaným postižením - semináře a webináře EDA cz

Cíl projektu: 

a) Zvýšení informační gramotnosti o nových technologiích
b) Zvýšení povědomí o práci s iPady pro děti se speciálními potřebami
c) Rozšíření nabídky speciálních pomůcek o iPady, které budou použity pro účely seminářů a následně do půjčovny klientům rané péče

Období projektu: plánované semináře budou realizovány v průběhu roku 2017

Celkové náklady na projekt: 127 700 Kč
Požadovaný příspěvek: 93 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 70 000 Kč

EDA PLAY TOBY - Android

Cíl projektu: portace aplikace EDA PLAY TOBY, která je nyní vyvinuta ve spolupráci s odborníky na zrakovou stimulaci a ranou péči a je dostupná pro operační systém iOS a přístroje iPad, pro operační systém Android (vybrané tablety s tímto operačním systémem).

Období projektu: v průběhu roku 2017

Celkové náklady na projekt: 80 000 Kč
Požadovaný příspěvek: 80 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 80 000 Kč


Projekty jsou realizovány prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Vzděláním o krok dál

Cíl projektu: Umožnit sociálním pracovníkům - poradcům rané péče absolvovat další odborné vzdělávání, které nelze uhradit ze státních či krajských dotací, ale je neoddělitelnou součástí odborného růstu pracovníků v sociálních službách. Prioritní oblastí je mezinárodní spolupráce.

Období projektu: během celého roku 2016

Celkové náklady na projekt:  58 869 Kč 
Požadovaný příspěvek: 50 587 Kč
Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Petry a Petra Petrlíkových. 


Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit!

Cíl projektu:
 • Informovat odbornou zdravotnickou veřejnost o existenci rané péče a jejich službách pomocí programu přednášek, vzdělávacích kurzů a depistážních schůzek
 • Informovat rodiče dětí s postižením a odbornou zdravotnickou veřejnost o možnosti využití telefonické a chatové krizové linky, poskytovat telefonickou a chatovou krizovou intervenci
 • Poskytovat klientským rodinám organizace EDA ambulantní a terénní psychologickou pomoc

Období projektu: září 2014 - srpen 2016

Poskytnutý příspěvek: 2 427 200 Kč

Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace Sirius.


Včasná pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíl projektu: posílení kapacity služby rané péče v Praze a Ústeckém kraji, kde ji počet zájemců nejvíce přesahuje. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost poradkyň rané péče a tím udržíme trvale vysoký standard námi poskytovaných služeb

Období projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016

Celkové náklady na projekt: 785 520 Kč
Požadovaný příspěvek: 695 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 25 836 EUR

Projekt je realizován prostřednictvím projektu Včasná pomoc dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaného z prostředků VELUX Foundations.


Zůstat s mámou - Podpora dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíl projektu: podpora dítěte se zrakovým postižením a jeho rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat doma a nemuselo do ústavní péče a to především v Praze, kde je financování nedostačující

Období projektu: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Celkové náklady na projekt: 998 701 Kč
Požadovaný příspěvek: 890 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 890 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace, zprostředkovatel: NROS a Nadace Partnerství.


Vidět tátu a mámu každý den

Cíl projektu: zlepšit vidění u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím speciálního programu s využitím speciálních testů a odborných pomůcek. Pravidelnou individuální stimulací zraku chceme dosáhnout jejich co největšího rozvoje v oblasti zrakového vnímání a dalších smyslových funkcí, jemné motoriky, rozvoje hmatu a sluchu. Lepším viděním, které u dětí nastartujeme přirozenou hrou, chceme zvýšit kvalitu života těchto dětí tak, aby se lépe uplatnily v běžném životě.

Období projektu: 1.7. 2016 - 30.6. 2017

Celkové náklady na projekt:  401 013 Kč
Požadovaný příspěvek: 270 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 270 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím NROS z programu Pomozte dětem. 


EDA PLAY SIMPLE Pauli - vytvoření další do rodiny aplikací EDA PLAY

Cíl projektu: Vznik aplikace, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku. 

Období projektu: plánované uvedení aplikace na trh - 28.4. 2016

Celkové náklady na projekt: 405 000 Kč
Požadovaný příspěvek: 135 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 105 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu GSK.


Srdce pro vás

Cíl projektu: spolufinancování nákupu vozu pro terénní službu 

Období projektu: nákup vozu duben 2016

Celkové náklady na projekt: 240 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 50 510 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu J&T a deníku BLESK. 


Projekt Svítání

Cíl projektu: podpora terénní práce služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR prostřednictvím provoz automobilu pro poradkyně rané péče, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí

Období projektu: projekt je realizován dlouhodobě

Nemluvit neznamená nemyslet

Cíl projektu: podpořit rodiny dětí s postižením a vývoj dítěte prostřednictvím rozvoje komunikace, projekt navazuje na projekt "Nemluvit neznamená nemyslet", který byl realizován i v minulých letech

Období projektu: červen 2016 - prosinec 2016

Celkové náklady na projekt: 50 000 Kč
Požadovaný příspěvek: 35 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 35 000 Kč

Auto není cíl, ale nezbytný prostředek

Cíle projektu:

 • zachovat počet terénních konzultací v klientských rodinách - raná péče pro děti se zrakovou a kombinovanou vadou
 • zajistit kvalitní službu sociální prevence pro všechny klientské rodiny v domácím prostředí
 • zajistit stávající počet služebních automobilů nezbytných pro terénní práci v dobrém technickém stavu
 • projekt přispěje k zachování hlavního principu terénní služby, který se budeme snažit udržet i nadále

Období projektu: 1.6. 2016 - 31.5. 2017

Celkové náklady na projekt: 288 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč /rok
Požadovaný příspěvek: 184 000 Kč

Zajištění služby raná péče

Cíl projektu: Podpora činnosti v oblasti poskytování služeb rané péče prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na uhrazení provozních nákladů s tím souvisejících

Období projektu: 1.1.2017 - 31.12.2017

Poskytnutý příspěvek: 125 000 Kč

Tyto projekty jsou realizovány prostřednictvím Nadace Leontinka.Výbor dobré vůle pro integraci rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením


Cíle projektu: zajistit služby sociální prevence - ranou péči v plném rozsahu jedné konkrétní rodině s dítětem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením a poskytnout službu ostatním zájemcům, kteří o ni v průběhu roku požádají.

Období projektu: 1.1. 2016 - 31.12. 2016

Příspěvek nadace: 10 000 Kč

Tento projekt je realizován prostřednictvím Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.Projekty, které podporují speciálně pedagogické centrum

Individuální práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA - 2016

Cíl projektu: podpora činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora intergrace dětí s postižením zraku.

Období projektu: 1.9.2016 - 31.8.2017

Celkové náklady na projekt: 1 033 125 Kč
Požadovaný příspěvek: 165 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 80 000 Kč

Diagnostika v SPC EDA

Cíl projektu: pořízení diagnostických nástrojů, které umožní kombinovat různé diagnostické přístupy pro specifikaci vzdělávacích potřeb žáka - klienta SPC EDA a které pomohou stanovit potřebná podpůrná opatření pro jejich rozvoj.

Období projektu: 2016

Celkové náklady na projekt: 32 149 Kč
Požadovaný příspěvek: 32 149 Kč
Poskytnutý příspěvek: 15 000 Kč

Projekty jsou realizovány prostřednictvím Nadace Leontinka.Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA - 2016

Cíl projektu: podpora žáků a studentů s postižením zraku nebo kombinovaným postižením, zajištění vysoké kvality komplexní poradenské služby tak, aby byl zajištěn co možná nejlepší a rovnocenný přístup ke vzdělání a tím umožněn běžný život mezi vrstevníky.

Období projektu: 1.9.2016 - 31.12.2016

Celkové náklady na projekt: 1 106 412 Kč
Požadovaný příspěvek: 80 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 80 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.